Informace o zpracování osobních údajů

Naše společnost T1 invest s.r.o., IČO: 25820818, jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb a to předmětu podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 (zejména služby ve formě dodávek zboží, nákupu s prodeje, realitní činnost, reklama a marketing, účelového úvěru, pronájmu, doplňkových služeb souvisejících s užíváním vozidel) zpracovává osobní údaje svých zákazníků, fyzických osob jednajících za korporátní zákazníky, dalších osob dotčených poskytovanou službou (např. osob poskytujících zajištění), popř. zájemců o poskytnutí služby (společně také jen „subjekt údajů“ či „Vy“).

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace zejména o následujícím:

 • jaké osobní údaje T1 invest s.r.o. zpracovává a k jakým účelům,
 • jakým způsobem T1 invest s.r.o. osobní údaje zpracovává,
 • komu T1 invest s.r.o. osobní údaje předává,
 • jaká jsou Vaše práva ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům a k T1 invest s.r.o.

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce:
Správcem je osoba, která bude Vaše osobní údaje zpracovávat.
Správce: T1 invest s.r.o.
Adresa: 28. října 770/6 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Telefonní číslo: +420 603100000
E-mailová adresa: info@t1invest.cz
Adresa internetových stránek: www.t1 invest.cz

 

Při uplatnění práv, popř. pokud subjekt údajů bude chtít některé informace vysvětlit, tak může T1 INVEST S.R.O. kontaktovat prostřednictvím těchto údajů.

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
  Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence T1 invest s.r.o. pro ochranu osobních údajů („pověřenec“) ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv. Pověřenec je osoba, která dohlíží na soulad zpracování osobních údajů s předpisy upravujícími zpracování osobních údajů (zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů – tzv. GDPR). Kontaktní údaje pověřence jsou uvedeny na webových stránkách T1 invest s.r.o., tj. www.t1 invest.cz.
 2. Osobní údaje, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování
  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o smluvním vztahu, pro plnění povinností ze smluvního vztahu, pro splnění povinností dle právních předpisů, jakož i pro účely identifikace subjektu údajů. Při uzavření smlouvy či poskytnutí služby některé osobní údaje či dokumenty poskytujete

T1 invest s.r.o. povinně. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nelze smluvní vztah uzavřít či v něm pokračovat (resp. poskytnout příslušnou službu).

3.1 Pojem zpracování osobních údajů
Pojem zpracování osobních údajů zahrnuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

3.2 Kategorie osobních údajů
T1 invest s.r.o. zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační a obdobné údaje subjektu údajů (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození (u podnikatele i obchodní firmu, IČ a sídlo), státní příslušnost, druh a čísla dokladů totožnosti (a jiných úředních dokladů), dobu jejich platnosti, stát, popřípadě orgán, který je vydal, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště, místo narození, e-mail, telefon, rodinný stav, podobizny / obrazové snímky);
 • podpis (včetně využití dynamického biometrického podpisu – např. pomocí zařízení Sign Pad);
 • údaje k posouzení schopnosti zákazníka plnit povinnosti ze smluv T1 invest s.r.o. (včetně údajů o majetkových a finančních poměrech, bonity zákazníka, příjmů ze zaměstnání či podnikatelské činnost, dluhů, počtu členů domácnosti, počtu vyživovaných osob, údajů o bankovním účtu);
 • další osobní údaje (např. informace o tom, zda subjekt údajů je politicky exponovanou osobou).

3.3 Právní základ pro zpracování
Aby T1 invest s.r.o. mohl zpracovávat osobní údaje, musí mít právní titul, na jejichž základě lze osobní údaje zpracovávat. Každé zpracování osobního údaje má tedy svůj účel. Účely zpracování osobních údajů se rozdělují následovně:

účely, k nimž není vyžadován souhlas subjektu údajů – jedná se zejména o zpracování, které je nezbytné pro (i) splnění smlouvy či jiného právního jednání, (ii) splnění právní povinnosti T1 invest s.r.o. a (iii) účely oprávněných zájmů T1 invest s.r.o.;

účely, pro které lze osobní údaje zpracovávat jen na základě souhlasu subjektu údajů.

3.4 Zpracování osobních údajů k účelům, k nimž není vyžadován souhlas subjektů údajů
Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů je možné mimo jiné v následujících případech:

zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání;

zpracování, které je nezbytné ke splnění právní povinnosti T1 invest s.r.o.;

zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů T1 invest s.r.o.

3.4.1 Zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání
Aby bylo možné uzavřít smluvní vztah a zajišťovat plnění vzájemných práv a povinnosti (tj. plnit příslušnou smlouvu), je nutné zpracovávat osobní údaje uvedené zejména v žádosti o příslušnou službu, v návrhu smlouvy, ve smlouvě (či v jiném právním jednání) a dalších dokladech předaných či předložených společnosti T1 invest s.r.o. v souvislosti s uzavřením smlouvy. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.
Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy společností T1 invest s.r.o., je zejména prováděno pro tyto účely:

identifikace subjektu údajů;

 • schválení uzavření smlouvy (včetně přípravy nabídky financování / pojištění a posouzení schopnosti subjektu údajů plnit povinnosti dle smlouvy s T1 invest s.r.o.);
 • jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně;
 • realizace smluvního vztahu (zejména tedy pro poskytování služeb T1 invest s.r.o. včetně zpracovávání dokladů společnosti T1 invest s.r.o.);
 • provádění evidence a aktualizace smluv;
 • uchovávání dat v systémech T1 invest s.r.o.;
 • předávání osobních údajů třetím osobám, které T1 invest s.r.o. využívá k plnění smluvních povinností, např.:pojišťovnám, se kterými budou / byly uzavřeny pojistné smlouvy; dodavatelům vozidel, jež jsou ve smluvním vztahu s T1 invest s.r.o. (autorizovaným prodejcům a opravcům vozidel, jakož i dodavatelům vozidel, návěsů a nástaveb dalších značek); osobám, prostřednictvím kterých T1 invest s.r.o. poskytuje své služby (např. servisní služby), popř. které mohou zjišťovat u subjektu údajů kvalitu služeb T1 invest s.r.o.

3.4.2 Zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti T1 invest s.r.o.
Při uzavření a trvání smluvního vztahu je nutné zjišťovat a zpracovávat osobní údaje z důvodu plnění povinností stanovených právními předpisy. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.
Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely plnění povinností společností T1 invest s.r.o., je zejména prováděno pro tyto účely:

 • provádění identifikace a dalších povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
 • vzájemné informování o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti osob prostřednictvím databáze (registrů) podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (např. SOLUS, Nebankovní registr klientských informací – NRKI);
 • uchování a archivování údajů dle zákonných požadavků (např. podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru);
 • plnění povinností dle zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích.

3.4.3 Zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů T1 invest s.r.o.
Při uzavření a trvání smluvního vztahu je nutné zpracovávat osobní údaje pro účely oprávněných zájmů správce (T1 invest s.r.o.). K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.
Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmu společnosti T1 invest s.r.o., je zejména prováděno pro tyto účely:

 • vymáhání právních nároků z příslušného právního jednání včetně vymáhání pohledávek mimosoudní cestou a odebrání neoprávněně užívaného vozidla a předávání osobních údajů třetím osobám, které T1 invest s.r.o. pro tyto účely využívá;
 • prověřování skutečností týkajících se právní osobnosti, svéprávnosti, právních a vlastnických poměrů subjektu údajů včetně posouzení možnosti získat požadovaný produkt a posouzení schopnosti plnit veškeré povinnosti dle smlouvy s T1 invest s.r.o.;
 • prokázání, že T1 invest s.r.o. při poskytování svých služeb jednal v souladu s právními předpisy či nejlepší praxí, požadovanou regulátory;
 • prevence a řízení rizik (např. předcházení podvodům, ochrana před zneužitím služeb) včetně vzájemného informování o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti osob (např. SOLUS, Nebankovní registr klientských informací – NRKI);
 • provádění marketingových činností (přímý marketing) ohledně služeb a produktů T1 invest s.r.o.;
 • vnitřní potřeby T1 invest s.r.o. týkající se zejména sledování spokojenosti subjektu údajů, zjišťování kvality služeb, zvyšování kvality poskytovaných služeb, vývoj nových služeb, zpřístupnění osobních údajů osobám společnosti T1 invest s.r.o. pro administrativní účely a předávání osobních údajů třetím osobám, které T1 invest s.r.o. pro tyto účely využívá.

3.4.4 Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů
Ke zpracování některých kategorií osobních údajů může docházet jen se souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na rozhodnutí subjektu údajů. Souhlas je třeba k pořízení kopie osobních dokladů, k provádění marketingu T1 invest s.r.o. (v určitém rozsahu je v těchto případech T1 invest s.r.o. oprávněna nabízet produkty a služby zákazníkům též bez získání jejich souhlasu), a s použitím biometrického podpisu prostřednictvím nástroje SignPad. Bez ohledu na to, zda je nabízení produktů a služeb realizováno na základě zákona či souhlasu, vždy má subjekt údajů právo vyjádřit s ním nesouhlas, a to úkonem adresovaným T1 invest s.r.o. v jakékoliv podobě. Dodatečně je taktéž možné odvolat souhlas s poskytnutím kopie osobního dokladu.

 1. Kategorie příjemců / příjemci osobních údajů
  Osobní údaje mohou být zpřístupněny / předány třetím osobám, a to zejména (kategorie příjemců):
 • osobám v rámci plnění povinností stanovených T1 invest s.r.o. právními předpisy, např.
 • soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně, soudní exekutoři, finanční arbitr;
 • Úřad pro ochranu osobních údajů, Česká národní banka či jiné orgány dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí;
 • Finanční analytický úřad dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • osoby, které vedou registry informací o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti dle zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele (např. SOLUS, NRKI);
 • osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů T1 invest s.r.o., např.
 • soudy, rozhodčí soudy, soudní exekutoři v rozsahu nezbytném pro uplatnění nároků T1 invest s.r.o.;
 • osoby, které T1 invest s.r.o. pověřil vymáháním nároků ze smluv či jiného právního jednání (inkasní agentury);
 • osoby, které vedou registry informací o bonitě platební morálce a důvěryhodnosti (např. SOLUS, Nebankovní registr klientských informací – NRKI);
 • osobám, které T1 invest s.r.o. pověřil k plnění smluvních povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů, např.:
 • dodavatelé vozidel, jež jsou ve smluvním vztahu s T1 invest s.r.o. (autorizovaní prodejci a opravci vozidel, jakož i dodavatelé vozidel, návěsů a nástaveb dalších značek, dodavatelé a smluvní dodavatelé zboží a služeb pro společnost T1 invest s.r.o.);
 • osoby, prostřednictvím kterých T1 invest s.r.o. poskytuje své služby (např. servisní služby), popř. které mohou zjišťovat u subjektu údajů kvalitu služeb T1 invest s.r.o.;

Seznam konkrétních příjemců je uveden na webových stránkách T1 invest s.r.o., tj. www.t1 invest s.r.o..cz.

 1. Doba uložení osobních údajů
  T1 invest s.r.o. uchovává osobní údaje po dobu 5 ti let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu (lhůta začíná běžet od 1.1 následujícího kalendářního roku).
  V případě, že k uzavření smluvního vztahu nedojde, činí doba uložení osobních údajů 12 měsíců od jejich poskytnutí, nepožádá-li subjekt údajů v tomto období o novou nabídku financování. V takovém případě dojde k opětovnému započetí běhu doby dle předchozí věty. Po uplynutí příslušné doby budou osobní údaje anonymizovány, skartovány., a to na stupeň bezpečnosti 4/DIN 32757-1, zákon o archivnictví č.499/2004 Sb, vyhlášky MV ČR č.645/2004 Sb., zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.
 2. Práva subjektu údajů
  Subjekt údajů má za podmínek stanovených právními předpisy právo:
 • požadovat přístup k osobním údajům (tj. zejména od T1 invest s.r.o. požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje T1 invest s.r.o. zpracovává), jejich opravu a výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování;
 • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
 • je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu (včetně zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu);

Subjekt údajů je dále oprávněn podat proti T1 invest s.r.o. stížnost u dozorčího orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka úřadu: www.uoou.cz).

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s informacemi uvedenými výše.