Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti

Tyto VPDP upravují smluvní vztahy mezi společností

T1 invest s.r.o.
Října 770/6
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ:25820818
DIČ:CZ25820818
www. beton-ostrava.cz
e-mail: info@beton-ostrava.cz
tel.: 778 070 836

dále jen prodávající a kupující.

 

Předmětem dodávek je zboží a služby uvedené v ceníku a dále betonové směsi vyráběné podle specifických požadavků kupujícího (dále jen zboží). Zboží se vyrábí v betonárnách v normalizované (standardní) konzistenci dle platných norem a stavebně technických osvědčení.

VPDP se vztahují na zboží dodávané prodávajícím, dále na dopravu, čerpání a jiné služby.

VPDP jsou platné i tehdy, když se na ně prodávající, v pozdějších dílčích smlouvách uzavřených na základě kupní smlouvy, rámcové smlouvy výslovně neodvolá.

Druhy a množství zboží jsou stanoveny ve smlouvě a podkladech, ze kterých smlouva vychází. Ustanovení a ujednání kupní smlouvy nebo smluvní objednávky jsou nadřazeny těmto VPDP, pouze do druhu, množství a podkladů.

 

Čl. II. – Smluvní vztah

Smluvní vztah vzniká uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující a prodávající mohou uzavřít kupní smlouvu následujícími způsoby:
a) písemným přijetím písemného návrhu na uzavření kupní smlouvy (tj. podpisem kupní smlouvy oběma smluvními stranami)
b) přijetím písemné objednávky kupujícího ze strany prodávajícího nebo přijetím písemné cenové nabídky prodávajícího ze strany kupujícího
c) odběrem zboží kupujícím.
Pokud došlo k uzavření kupní smlouvy jinak, než stanoví písm. a), je prodávající oprávněn zaslat kupujícímu následně písemný návrh kupní smlouvy. Takto zaslaný písemný návrh se považuje za potvrzení uzavřené kupní smlouvy ve smyslu § 1757 odst. 2 Občanského zákoníku. Nový zákazník je povinen před uzavřením kupní smlouvy prodávajícímu doručit aktuální výpis ze svého obchodního nebo živnostenského rejstříku a potvrzení o registraci k DPH a na základě požadavku prodávajícího rovněž rozvahu a výkaz zisků a ztrát, popř. daňové přiznání za předchozí období, pokud nebyly zveřejněny zákonem určeným způsobem, výpis z bankovního konta společnosti za poslední tři měsíce se zůstatkem, který odpovídá objednanému množství zboží, uvedeném na objednávce kupujícím. Při uzavření kupní smlouvy, rámcové smlouvy na množství, které si objedná kupující, po celou dobu platnosti této smlouvy a toto neodebere, nebo odebere pouze částečně, má prodávající nárok na plnění z celé kupní smlouvy, rámcové smlouvy, kterou uzavřel kupující s prodávajícím. Tímto není dotčeno právo na náhradu další škody.

Jakoukoliv změnu identifikačních údajů a jiných údajů důležitých pro smluvní vztah, které nastanou po dobu účinnosti smlouvy, je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.

Kupující nese odpovědnost za neúplné nebo chybně poskytnuté údaje, případně za chybný přenos údajů o zakázce elektronickými médii (např. tel., fax, e-mail, apod.) Pokud jsou údaje dodané kupujícím neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, je prodávající oprávněn odmítnout či přerušit plnění a od uzavřeného smluvního vztahu odstoupit, přičemž kupujícímu nevznikají vůči prodávajícímu žádné nároky.

Při odstoupení od smlouvy má kupující nárok na náhradu škody jen tehdy, dopustí-li se prodávající úmyslného porušení povinnosti nebo vědomé nedbalosti.

 

Čl. III. – Dodání zboží

Dodací lhůty se určují podle požadavků kupujícího a možností prodávajícího. Kupující se musí s prodávajícím dohodnout na specifikaci množství, zboží a služeb. Pro vyřízení objednávky jsou rozhodující údaje o množství na dodacím listě prodávajícího.

 • Místem plnění je
  místo určené kupujícím u zboží dopravovaného prodávajícím
  provozovna prodávajícího u zboží, jehož přepravu si zajišťuje kupující sám.

Zboží je nutno objednat u prodávajícího nejpozději do 12ºº hodin předcházejícího dne.
Dodávky většího rozsahu (nad 50 m³) a dodávky prováděné čerpadly se objednávají minimálně 3 dny předem a dodávky na sobotu a neděli nejpozději v předcházející čtvrtek do 12:00 hodin. V případě pozdějších objednávek prodávající nemůže garantovat dodávky v požadovaném množství a čase.

Klesne-li venkovní teplota pod – 5º C nebo dojde-li k ovlivnění výroby a poskytovaných služeb jinými nestandardními klimatickými podmínkami a povětrnostními vlivy (síla větru, abnormální srážky, bouře, blesky apod.), neodpovídá prodávající za dodržení dodacího termínu a jakosti dodávky, kupující ručí za škody způsobené na zboží jeho dodáním na přání kupujícího.

Ke každé dodávce zboží vystavuje prodávající dodací list, který musí obsahovat zejména následující údaje:

označení kupujícího a místo přejímky zboží, odpovědnou osobu, která na místě potvrdí převzetí dodaného zboží a stvrdí podpisem jeho kvalitu a dodané množství.

 • množství dodaného zboží v m³
 • druh a třída betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třída cementu, druh přísad
 • datum a čas zamíchání betonové směsi, čas nejpozdějšího zpracování čerstvého betonu v minutách od zamíchání
 • použitý dopravní prostředek, RZ a jméno řidiče
 • čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky.

Řádně dodané zboží a poskytnuté služby je kupující povinen převzít a podpisem dodacího listu potvrdit, že dodání zboží a služeb bylo provedeno prodávajícím řádně a v souladu se specifikací. Osoba, která prohlásí, že je pracovník kupujícího a přímo odebírá zboží či služby od prodávajícího v místě plnění, potvrzuje příjem dodávky zboží a služeb uvedením svého jména a příjmení hůlkovým písmem na dodacím listu s připojením vlastnoručního podpisu a je považována ve smyslu Občanského zákoníku jako určený zmocněnec kupujícího. Kupujícím takto potvrzené dodací listy a výkazy výkonů čerpadel se považují za nesporné a jsou podkladem pro fakturaci. Pokud kupující požaduje přebírání a potvrzování zboží či služeb pouze stanovenými osobami, je povinen jejich seznam prokazatelně doručit prodávajícímu nejpozději při objednávce zboží a služeb a zajistit přítomnost osoby určené k převzetí dodávky v místě plnění v dohodnutém čase, jinak je prodávající oprávněn předat zboží či službu jiné osobě přítomné na stavbě dle výše uvedených pravidel. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu vzniklou nezajištěním osoby oprávněné k převzetí objednaného zboží nebo služeb. Pro stanovení množství dodaného zboží, které bude prodávajícím fakturováno, je rozhodující údaj o množství uvedeném v dodacím listu. Případně uplatněný rozdíl v množství dodaného zboží musí být prodávajícímu po dodání zboží oznámen a doložen, a to nejpozději v den dodávky. V opačném případě nelze k reklamaci v množství přihlédnout.

Odchylka v množství v rámci stanovené tolerance ± 3 – 5 % je považována za řádné splnění dodávky.

Plán plnění dodávky se upřesňuje písemně, ústně nebo telefonicky. K zakázkám objednaným na dobu dodání po 17:00, hodině ve všední den, a kdykoliv v sobotu, neděli a ve dnech pracovního klidu je prodávající oprávněn účtovat smluvní příplatky.

Dohodnutými dodávkami a lhůtami není prodávající vázán v případech, dojde-li k výlukám v závodě prodávajícího nebo v podniku, který pro prodávajícího pracuje, při výpadku energie, dodávky vody, neprůjezdnosti dopravních komunikací, úředního příkazu, a nesplnění dodávek prodávajícímu od dodavatelů, pokud je prodávající nemohl předpovídat a nedalo se jim předejít, v případě nepředvídatelné poruchy výrobního a dopravního zařízení prodávajícího a taktéž v případě vyšší moci. V těchto uvedených případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly a nelze od prodávajícího požadovat náhradu škody a smlouvou požadované odškodné (pokutu), ledaže by došlo ze strany prodávajícího k záměrnému nebo nedbalému jednání. Jestliže uvedené okolnosti ovlivní či znemožní výkon nebo dodávku, je prodávající zproštěn plnění.

Kupující je oprávněn zrušit potvrzenou objednávku nejpozději 8 hodin před sjednanou dodací lhůtou, v případě plánovaného použití čerpadel však nejméně 24 hodin (bez soboty či neděle či státem uznaného svátku) před sjednanou dodací lhůtou; při pozdějším zrušení objednávky je prodávající oprávněn naúčtovat kupujícímu poplatek stanovený v ceníku v sekci Služeb nebo Dopravy a čerpání, minimálně však 5 000 Kč., za každou zrušenou objednávku. Stejným způsobem je nutno nahlásit prodávajícímu snížení nebo zvýšení dodávaného množství zboží nebo přerušení odběru. Pokud se tak nestane a dojde k pozdnímu odvolání na cestě se nacházející dodávky, uhradí kupující namísto výše uvedeného poplatku dodávku v plné výši včetně případného přejezdu čerpadla nebo autodomíchávače (přepravníku betonové směsi), ať už ji odebere nebo ne. U čerpadel je prodávající oprávněn účtovat paušální sazbu plus kilometry na stanoviště a zpět. Případné zvýšené náklady jdou k tíži kupujícího (recyklace, likvidace). Dopravci prodávajícího nejsou pověřeni, oprávněni ani povinni přijímat prohlášení, která by prodávajícího nějak zavazovala (jedná se především o dodatečné upřesňování chybějící kubatury). Předpokládané zdržení mechanismů je kupující povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu (dispečerovi betonárny).

Při uplatnění objednávky musí kupující uvést všechny informace, které mohou ovlivnit plynulý průběh betonáže. Prodávající nezodpovídá za případné škody, které kupujícímu vzniknou vinou věcně nebo časově nepřesně specifikované objednávky. Kupující se zavazuje, že vytvoří v prostoru přejímky zboží podmínky odpovídající obecně platným předpisům, zvláště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Především musí zajistit sjízdnost po dostatečně pevných příjezdových komunikacích, bezpečné a dostatečně uvolněné stanoviště pro provoz přepravních mechanizmů a čerpadla. Nejsou-li tyto podmínky splněny, odpovídá kupující za škody, jež nesplněním podmínek vzniknou. Kupující současně zodpovídá za provedení potřebných ochranných opatření, uzavření silnic, chodníků, vypnutí elektrického napětí ve vedení, v jehož blízkosti mechanismy pracují, vyřízení potřebných výjimek a určení prostoru pro bezplatný oplach přepravníku zboží a čerpadla přímo na staveništi. Nelze-li ze strany kupujícího zajistit oplach přepravníku zboží přímo na staveništi, může prodávající účtovat kupujícímu za přepravník zboží, jeho oplach, na závodě částku 1 000,-Kč. Případné znečištění komunikací (zejména výjezdů ze stavby), částí budov, pozemků a vodních ploch odstraní kupující na svůj vlastní náklad a odpovědnost. Kupující, všichni jeho zaměstnanci a další pracovníci jsou povinni v areálu betonárny prodávajícího dbát obecně platných předpisů a postupovat dle pokynů prodávajícího.

Je-li místem plnění provozovna prodávajícího, zavazuje se kupující přistavit k nakládce zboží vždy pouze přepravník s prázdnou a čistou nástavbou. Zjistí-li prodávající porušení této povinnosti, je oprávněn dodání zboží odmítnout a kupující je povinen nahradit prodávajícímu škodu vzniklou likvidací již vyrobeného zboží. Bude-li kupující i přesto trvat na dodání zboží, uvede se tato skutečnost v dodacím listě, přičemž prodávající v takovém případě neodpovídá za žádnou škodu, mající příčinu v takto poskytnutém plnění. Kupující, který si sám zajišťuje přepravu zboží, je povinen vybavit řidiče jím zajišťovaných přepravníků řádnou a platnou plnou mocí k odběru zboží. Řidič je povinen tuto plnou moc předložit při odběru zboží prodávajícímu. Prodávající má právo toto ověřit tel., e-mailem, faxem a podobně u kupujícího.

Řidiči prodávajícího nebo řidiči jím zajišťovaných přepravníků nejsou oprávněni přebírat za prodávajícího jakékoliv závazky. Tito řidiči dále nejsou oprávněni připustit dodatečnou úpravu konzistence zboží během jízdy nebo na místě dodání. Úpravu konzistence zboží, pokud to není nutnou součástí zvláštního technologického postupu výroby a dopravy, provede pouze k tomu oprávněný pracovník kupujícího, a to na výlučnou odpovědnost kupujícího.

Úprava konzistence přidáním vody je zásahem majícím vliv na konečnou kvalitu výrobku a v případě jejího přidání ztrácí kupující právo na jakoukoliv reklamaci zboží.

Kupující se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci či jiné osoby, které pro něho budou při plnění závazku dle těchto VPDP pracovat, budou v provozovně prodávajícího dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, která jsou k dispozici v listinné podobě ve všech provozovnách betonáren prodávajícího. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby prodávající z důvodu prevence a kontroly dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví pořizoval ve svém areálu a prostorách obrazové snímky, případně obrazové a zvukové záznamy, a aby tyto snímky a záznamy použil k upozornění, resp. prokázání porušení předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Kupujícímu jsou k dispozici technické parametry čerpadel na všech závodech prodávajícího. V případě, že na příjezdové cestě k místu čerpání nebo přímo na místě plnění jsou podmínky, které neodpovídají technickým parametrům objednaného čerpadla, jdou případně vzniklé škody a náklady k tíži kupujícího. Objednané zboží vrácené kupujícím zpět na betonárnu nikoli z důvodu na straně prodávajícího bude v důsledku zvýšených nákladů na recyklaci vráceného zboží účtováno prodávajícímu s příplatkem dle platného ceníku.

U dodávek prováděných čerpadly na beton je na žádost prodávajícího kupující povinen zajistit k čerpadlu pracovníka k navádění auto domíchávačů v případech vyšších přečerpaných objemů, v situaci, kdy je obsluha čerpadla mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti apod. Při práci čerpadla se speciálním přídavným potrubím provádí jeho montáž pracovníci kupujícího za odborného dohledu obsluhy čerpadla. Potrubí si (na základě dohody) vyzvedne na závodě kupující před nasazením, na vlastní náklad jej odveze na staveniště a kompletní a vyčištěné jej neprodleně po ukončení betonáže vrátí na závod.

Čl. IV. – Jakost

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má v době přejímky vlastnosti vyhovující smlouvě, platným právním předpisům a technickým normám, případně podnikovým nebo stavebně-technickým osvědčením. Ověřování jakosti se provádí dle platných norem prokázáním shody vlastností s jejich požadavky. Kontrolní vzorky zboží se odebírají na betonárně, a to vždy s odběrem zboží kupujícím. Na zboží prodávajícího je vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platným nařízením vlády.

Při výrobě směsi dle návrhu receptury kupujícího ručí prodávající pouze za objednané složení a odborné promísení.

Zprávy o výsledcích kontroly shody jsou uloženy na betonárně prodávajícího. Požaduje-li kupující hodnocení shody odlišné od technických norem a kontrolních zkoušek pevnosti prodávajícího, musí tento požadavek předem jasně specifikovat a sjednat v kupní smlouvě.

Prodávající upozorňuje kupujícího, že zboží jím dodávané obsahuje cement a je z tohoto důvodu zařazeno ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. a vyhlášky MPO č. 402/2011 Sb., do kategorie látka dráždivá. Na zboží byly vydány v souladu se zákonem bezpečnostní listy. Kupující je proto povinen seznámit s touto skutečností všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku se zbožím prodávajícího a dodržovat příslušná závazná bezpečnostní pravidla.

 

Čl. V. – Cena a její splatnost, nabytí vlastnického práva

Všechny ceny na dodávané zboží a služby jsou stanoveny dohodou prodávajícího s kupujícím. Pokud není stanoveno jinak, platí ceny uvedené v ceníku příslušné betonárny, platném v době dodávky.

Pro případ, že se v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou změní materiálové, energetické nebo jiné vstupní náklady na výrobu zboží, jeho dopravu nebo jiné služby, jejichž výši nemůže prodávající ovlivnit změnou receptur nebo organizací práce, platí za dohodnuté, že o tyto náklady bude navýšena dohodnutá kupní cena.

Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí zboží nebo služeb.

Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny předem před dodáním zboží a služeb formou zálohy. Za případné přerušení dodávek z důvodů nedostatečné výše zálohy nenese prodávající žádnou zodpovědnost.

Splatnost daňových dokladů – faktur (dále jen faktur) prodávajícího je ihned, a to v hotovosti určenému pracovníkovi prodávajícího, při převzetí a složení zboží, převodem na bankovní účet prodávajícího, není-li dohodnuto písemně jinak.

Prodávající bude dohodnutou cenu fakturovat podle zvyklostí používaných v tuzemské obchodní praxi. Prodávající fakturuje jednotlivé dodávky průběžně. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že přílohou faktury nebude dodací list, který byl prodávajícím předán při předání zboží. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem. V případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn ji bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 1 dne od vystavení vrátit k přepracování nebo doplnění, jinak se faktura považuje za akceptovanou a řádně vystavenou. Oprávněným vrácením faktury zaniká původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené faktury, pokud se na lhůtě smluvní strany dohodly.

Kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající vystavil fakturu – daňový doklad v elektronické podobě tak, jak to předpokládá ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li kupující požadovat vystavení faktury v papírové podobě, je prodávající oprávněn účtovat příplatek 75 Kč.

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury může prodávající účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodávající je dále v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč., za každý den, ve kterém je kupující v prodlení se zaplacením ceny za zboží, byť i jen nedoplatku z ceny za zboží, úroku z prodlení či jiných nákladů, které byly kupujícímu vyfakturovány v souvislosti s dodávkou za zboží, byť i jen dílčí, a náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním celého dluhu. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je k vymáhání pohledávky oprávněn využít služby třetí osoby a že v takovém případě mohou náklady na vymáhání pohledávky dosáhnout částky 35% hodnoty dlužné částky.

Při jakémkoliv prodlení s platbami ze strany kupujícího může prodávající požadovat při dalších dodávkách platby předem.

Při prodlení s platbami ze strany kupujícího je prodávající oprávněn doúčtovat kupujícímu všechny poskytnuté slevy z ceníkových cen, pokud byly mezi stranami dohodnuty.

V případě, že kupující opakovaně nedodržuje splatnost faktur nebo bezdůvodně porušuje dohodnutá pravidla pro odběr zboží, považuje to prodávající za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě je prodávající oprávněn k zastavení dodávek a k odstoupení od smluvního vztahu.

Kupující není oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny jakékoli své pohledávky. Kupující není dále oprávněn k zadržování jakýchkoliv plateb.

V případě, že kupující vstoupí do likvidace nebo je-li s ním vedeno insolvenční nebo exekuční řízení, je prodávající oprávněn odmítnout provedení dodávky zboží či dodávku podmínit platbou předem, platbou v hotovosti při dodání zboží nebo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění pohledávek prodávajícího vzniklých v souvislosti s dodáním zboží.

K přechodu vlastnického práva dodaného zboží dojde až po úplném zaplacení kupní ceny – výhrada vlastnického práva dle ustanovení § 2132 Občanského zákoníku. Kupující je povinen až do přechodu vlastnického práva starat se o dodané zboží dle platných norem a předpisů. Kupující postupuje na prodávajícího veškeré nároky, které mu vzejdou z prodeje vyhrazeného zboží k uhrazení pohledávek prodávajícího, a to až do celkové výše dodávek prodávajícího. Zboží, které spadá pod výhradu vlastnického práva prodávajícího, nesmí být kupujícím dáno do zástavy. Pokud o to prodávající požádá, je na kupujícím, aby svým dlužníkům oznámil postoupení svých práv ve prospěch prodávajícího a předložil o tom potřebné doklady. Stane-li se dodávaný beton podstatnou součástí pozemku třetí osoby, postupuje kupující své nároky, které takto získal a které mohou pokrýt jeho ostatní práce prodávajícímu se všemi právy a to ve výši hodnoty dodaného zboží a služeb, a tímto za dodávku přebírá odpovědnost a ručí za ní svým ostatním osobním majetkem.

 

Čl. VI. – Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody přechází na kupujícího v době, kdy převezme od prodávajícího zboží, nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

V případě, že zboží je dodáváno dopravcem kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním tomuto dopravci.

Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinností prodávajícího.

 

Čl. VII. – Reklamace

Kupující je povinen zboží zkontrolovat ihned po předání a převzetí deklarovaného druhu na dodacím listě prodávajícího (u vlastního odvozu je místem předání provozovna prodávajícího) a uplatnit veškeré námitky proti množství a kvalitě, zvláště pak konzistenci, zrnitosti a promísení dodávaného zboží. Ústní nebo telefonické výtky musí být neprodleně potvrzeny doporučeným dopisem adresovaným na adresu prodávajícího. K reklamaci, na kvalitu dodávky, musí být vždy přizván technolog prodávajícího.

Později mohou být reklamovány pouze skryté závady, které nemohly být zjištěny při předání a převzetí, a to pouze písemně. Reklamace, která nebyla podána včas, písemně nebo po formální stránce správně, má za následek ztrátu odpovědnosti prodávajícího z vad zboží. Vady zjištěné až na základě kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musí být reklamovány písemně nejpozději do 2 měsíců od splnění dodávky. Po této době odpovědnost prodávajícího za vady zaniká.

Reklamace na kvalitativní nedostatky mohou být podány jen za předpokladu, že ihned po dodání zboží na stavbu, nebo místo dodání zboží, jsou za přítomnosti pověřené osoby prodávajícího zhotoveny zkušební vzorky. Přítomnost pověřené osoby prodávajícího je nezbytná i u informativních odběrů vzorků zboží z výroben prodávajícího a zhotovování zkušebních těles kupujícím. Pro zhotovení zkušebních těles platí příslušné normy a předpisy a tyto vzorky mohou být uznány pouze za předpokladu jejich správného zhotovení. Kupující je povinen předat zkušební vzorky ihned po zhotovení autorizované (akreditované) zkušebně, kde se uloží a přezkouší. Náklady spojené s oprávněnou reklamací nese prodávající, náklady spojené s reklamací, která nebyla oprávněná, nese kupující.

Kupující není oprávněn až do konečného vyřízení reklamace odstranit reklamovanou dodávku zboží a je povinen umožnit prodávajícímu odběr nových vzorků. V případě porušení této povinnosti nemůže být reklamace uznána.

Kupující je povinen až do vyřešení reklamace, uhradit všechny dodávky zboží.

 

Čl. VIII. – Nároky z vad zboží

Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem podle ustanovení § 2106 Občanského zákoníku, může kupující:

 • požadovat odstranění vad dodáním náhradního bezvadného zboží
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
 • odstoupit od smlouvy

Volba mezi nároky uvedenými v odst. 1 náleží kupujícímu tehdy, oznámí-li ji prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad, a to nejpozději do 24. hodin od zjištění. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

Neoznámí-li kupující volbu svého nároku, má nárok z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy podle § 2107 Občanského zákoníku. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva nepodstatným způsobem, může kupující požadovat dodání chybějícího množství zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a to do výše maximálně 1,5% z ceny dílčí dodávky.

Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad a hodnotou, kterou má zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění.

Kupující nemůže o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu, to náleží pouze prodávajícímu a sleva bude uplatněna s další dodávkou zboží, byť je dílčí. Do doby odstranění prokázaných vad dodáním chybějícího množství není kupující povinen platit část kupní ceny, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady takto nebyly odstraněny. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, jestliže vady včas neoznámí prodávajícímu.

 

Prodávající neodpovídá za vady zboží v těchto případech:

 • nezajistí-li kupující v místě odběru zboží bezprostřední a kvalitní uložení, zpracování a ošetření zboží v souladu s normami, počasím, betonáž pod mínus 5°C
 • nezajistí-li kupující přepravník s prázdnou a čistou nástavbou, a na dodání zboží bude přes upozornění přesto trvat
 • přidá-li se do čerstvého betonu na staveništi voda na přání kupujícího a to v jakémkoli množství
 • mísí-li se dodaný beton s betonem od jiného prodávajícího
 • přidá-li kupující do dodaného čerstvého betonu přísady nebo příměsi bez vědomí prodávajícího
 • když při odběru samotným kupujícím dojde k závadám zaviněným neodbornou dopravou, přidáním vody, přísad nebo příměsí
 • bylo-li zboží vyrobeno na žádost kupujícího dle jím dodané receptury
 • bylo-li kupujícím objednáno (specifikováno) zboží v rozporu s podmínkami pro jeho užití
 • kupující na staveništi použije k čerpání betonu jiné čerpadlo, než čerpadlo prodávajícího
 • dojde ke znehodnocení zboží tím, že kupující nezajistí řádné a včasné převzetí zboží, maximální čekací doba při dopravě na místě kupujícího je 15 minut od přistavení dodaného betonu určeného ke složení
 • kupující odepře přístup technologa prodávajícího či osob prodávajícím pověřených k posouzení reklamace kvality dodávky.

Závěrečné ustanovení

Případné odchylky od těchto podmínek mají účinek jen tehdy, potvrdí-li je prodávající. Kupující svým podpisem na platné objednávce, na dodacím listě prodávajícího, faktuře za zboží nebo ve smlouvě prohlašuje, že byl prodávajícím seznámen s platnou cenovou nabídkou, souhlasí se smluvními cenami a VPDP vydanými prodávajícím. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezu Č.216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vznikající mezi nimi ze smluvního vztahu, které se řídí těmito VPDP a nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČO: 27166147 (dále jen „Unie“) a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřuji Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporu podle zásad spravedlnosti a to ve formě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Smluvní strany výslovné prohlašují, že před podpisem této smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást těchto VPDP, a uzavřené smlouvy. Strany se dohodly, že přístup do soudního fóra jim bude zaslán na korespondenční adresy, uvedené ve smlouvě, která se řídí těmito VPDP. Případné další spory související s uzavřenou kupní smlouvou budou rozhodovány obecným soudem prodávajícího. Tyto VPDP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené a kupujícím, ceníku prodávajícího a odsouhlasené objednávky kupujícího ve smyslu ustanovení § 1751 a následujících Občanského zákoníku v platném znění.

 

V Ostravě 1. 3. 2018

© Copyright – beton-ostrava.cz